Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot werk gedaan en gesloten tussen Paasman HR Management, Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever waarop Paasman HR Management deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

1.2   Eventueel door de Opdrachtgever te hanteren eigen Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden van Paasman HR Management zijn te allen tijde van toepassing, tenzij door Paasman HR Management afwijkende voorwaarden, waaronder die van de Opdrachtgever begrepen, uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard.

1.3   Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden, ingeschakeld door Paasman HR Management, die eventueel bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken dienen te worden.

Artikel 2 Aanbiedingen

2    

2.1   Alle aanbiedingen, ongeacht de verstrekte wijze, zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders mocht zijn vermeld.

2.2   De in een offerte of aanbieding vermelde tarieven zijn exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.3   In geval van tussentijdse verhoging van de kosten en/of heffingen als bedoeld in lid 2, daaronder begrepen verhoging van belastingen, invoerrechten, het van kracht worden van kostenverhogende overheidsvoorschriften en wijziging van de valuta waarin de aanbieding werd gedaan, is Paasman HR Management gerechtigd de tarieven dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 3 Overeenkomst

3    

3.1   De totstandgekomen overeenkomst wordt schriftelijk door Paasman HR Management bevestigd. Deze opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij hiertegen binnen 8 dagen door de wederpartij schriftelijk bezwaar wordt gemaakt. Het vorenstaande geldt eveneens voor aanvullende c.q. afwijkende afspraken.

3.2   Indien bij de uitvoering van de overeenkomst door Paasman HR Management blijkt dat inschakeling van derden noodzakelijk is, is Paasman HR Management gerechtigd de daaraan verbonden kosten volledig door te berekenen aan de Opdrachtgever.

Artikel 4 Geheimhouding

4    

4.1   Paasman HR Management verplicht zich tot geheimhouding van alle aan haar toevertrouwde informatie.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

5    

5.1   Paasman HR Management is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 6 Betaling

6    

6.1   Betaling dient te geschieden 14 dagen na factuurdatum. Alle betalingen geschieden zonder recht van opschorting daarvan of schuldvergelijking (compensatie).

6.2   Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter betaling van de oudste openstaande vordering op de Opdrachtgever en ter betaling van alle eventuele verschuldigde rente en kosten.

6.3   Bij niet tijdige betaling komt de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en komt Paasman HR  Management automatisch, derhalve zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een vertragingsrente toe van 1% per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Voornoemde vertragingsrente wordt berekend over de verschuldigde hoofdsom conform de factuur en vanaf de vervaldag van de betreffende factuur, c.q. het overeengekomen tijdstip van betaling, tot aan de dag der algehele voldoening.

6.4   Paasman HR Management heeft het recht om, bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, ten allen tijde, derhalve ook ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst, afdoende zekerheid voor de betaling van haar vordering, dan wel vooruitbetaling van haar toekomstige vordering te verlangen. Bij weigering, c.q. onvermogen tot het stellen van passende zekerheid, c.q. het voldoen van een vooruitbetaling is Paasman HR Management gerechtigd de overeenkomst per direct (zonder rechterlijke tussenkomst) te ontbinden, waarbij haar recht op volledige schadevergoeding van kracht blijft.

Artikel 7 Overmacht

7    

7.1   Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst als gevolg van overmacht of daarmee gelijk te stellen omstandigheden heeft Paasman HR Management het recht de overeenkomst, naar keuze, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, danwel te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat het afnemen van diensten alsnog mogelijk wordt (met verrekening van meer- en minderkosten tussen beide partijen die uit de wijziging voortvloeien. Deze kosten worden per direct gefactureerd of gecrediteerd) en/of de te verrichten diensten op een later tijdstip uit te voeren. De Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien onomstotelijk vaststaat dat nakoming aan de zijde van Paasman HR Management blijvend onmogelijk is als gevolg van het niet beschikbaar zijn voor de overeengekomen dienst.

7.2   Onverlet het vorenstaande is Paasman HR Management in geval van tijdelijke overmacht gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

7.3   Onder overmacht dient in ieder geval te worden verstaan een niet toerekenbare tekortkoming zoals werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Paasman HR Management, maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de overeenkomst aan de zijde van Paasman HR Management belemmeren, brand, waterschade, overstroming, uitzonderlijke weersomstandigheden en alle overige van de wil van Paasman HR Management onafhankelijke omstandigheden, al dan niet binnen het bedrijf van Paasman HR Management, die buiten de schuld van Paasman HR Management om zijn ontstaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8    

8.1   Paasman HR Management is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, tenzij schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Paasman HR Management.

8.2   De aansprakelijkheid van Paasman HR Management is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig product/dienst, dan wel tot vervanging van dat product/de dienst of een onderdeel daarvan, een en ander ter beoordeling van Paasman HR Management. Iedere vordering terzake van bedrijfsschade, indirecte- of gevolgschade, is uitgesloten.

8.3   De Opdrachtgever vrijwaart Paasman HR Management voor alle aanspraken van derden terzake door Paasman HR Management geleverde producten/diensten, waardoor voornoemde derden schade mochten hebben geleden, ongeacht door welke oorzaak of op welk tijdstip die betreffende schade is geleden.

Artikel 9 Annulering en klachten

9    

9.1   Indien de Opdrachtgever een opdracht annuleert, c.q. alsnog afziet gebruik te maken van een dienst, na de totstandkoming van de overeenkomst, komt Paasman HR Management een schadeloosstelling toe ten hoogte van 60% van de overeengekomen prijs.

9.2   Klachten m.b.t. facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Paasman HR Management. Klachten die betrekking hebben op de kwaliteit van geleverde diensten c.q. materialen dienen binnen veertien dagen na constatering, schriftelijk bij Paasman HR Management te worden aangemeld onder nauwkeurige opgave van de aard van de klachten. Voornoemde voorschriften dienen te worden nageleefd, een en ander bij gebreke daarvan op straffe van verval van recht.

9.3   De Opdrachtgever dient Paasman HR Management in de gelegenheid te stellen de aard van de klacht te inspecteren teneinde te besluiten of de klacht al dan niet gegrond is. Indien een klacht gerechtvaardigd blijkt, is Paasman HR Management uitsluitend verplicht het ondeugdelijk werk te herstellen, waartoe de Opdrachtgever Paasman HR Management in de gelegenheid dient te stellen. Indien de Opdrachtgever aan derden de opdracht geeft het betreffende gebrek, c.q. de gebreken te herstellen, dan komen deze kosten voor zijn rekening en risico. Paasman HR Management is niet gehouden tot vergoeding van de kosten, noch heeft de wederpartij in geval van uit te voeren c.q. uitgevoerde herstelwerkzaamheden door Paasman HR Management, dan wel door derden, recht op enigerlei schadevergoeding.

9.4   Het indienen van een klacht ontslaat de Opdrachtgever nimmer van diens betalingsverplichting jegens Paasman HR Management.

Artikel 10 Diversen

10 

10.1Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichting, welke voor hem uit de met Paasman HR Management gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard (de aanvraag daartoe inbegrepen), dan wel de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, ten aanzien van de Opdrachtgever de voorlopige of definitieve toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken, besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van diens bedrijf, zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan overdraagt (de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap inbegrepen), alsmede indien ten laste van de Opdrachtgever enig executoriaal beslag wordt gelegd, de Opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele of onder bewind wordt gesteld, wordt deze laatste geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist zal zijn. Het door de Opdrachtgever op dat moment en in de toekomst aan Paasman HR Management verschuldigde is direct en ineens opeisbaar. Paasman HR Management kan in dat geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11 

11.1Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomst, worden beheerst door het Nederlands recht.

Contact

Paasman HR Management
Willem van de Veldestraat 10
7731 MZ  Ommen

  06 - 5242 1771
info@paasman-hrmanagement.nl

KvK Oost Nederland 51711516